TRAFFIC Logo

 

Người tiêu thụ sản phẩm từ hổĐề xuất thông điệp kêu gọi giảm nhu cầu tiêu thụ

Published 29 Tháng bảy 2019

  English 

TRAFFIC công bố tài liệu tóm tắt về tình hình tiêu thụ các sản phẩm từ hổ góp phần xây dựng cơ sở cho những nỗ lực giảm cầu tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 - ngày Quốc tế Hổ 2019 – Tài liệu tóm tắt được TRAFFIC công bố ngày hôm nay đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho các chiến dịch chống tiêu thụ sản phẩm từ hổ tại Việt Nam.

Người tiêu thụ sản phẩm từ hổ

Report author(s):
TRAFFIC

Publication date:
July 2019