TRAFFIC Logo

 

Tom Vierus / WWF-US

thông tin tài chính của chúng tôi thông tin tài chính chi tiết

Tom Vierus / WWF-US

i

  English 

tài chính của chúng tôi

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, tổng thu nhập của TRAFFIC International là 8,05 triệu bảng, tăng 66% so với năm trước, đây là kết quả của việc chúng tôi đã tiếp nhận và triển khai thêm nhiều dự án mang lại những tác động tích cực nhất định tới công tác bảo tồn.

Cùng với đó, tổng mức chi cũng tăng lên 7,07 triệu bảng. Trong năm chỉ có 2% thu nhập của chúng tôi là dành cho chi phí gây quỹ - 98% thu nhập được chi cho các hoạt động từ thiện nhằm giải quyết các vấn đề tội phạm về động thực vật hoang dã và buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã.

98%

nguồn thu của chúng tôi được dành cho các mục đích từ thiện

tài khoản và các báo cáo tài chính thường niên

Hàng năm, theo Luật Từ thiện và Công ty, chúng tôi công bố báo cáo thường niên với đầy đủ đánh giá về tài chính và những thành tựu của năm vừa qua, đồng thời xác định các lĩnh vực trọng tâm trong 12 tháng tới.

Short snouted seahorse Hippocampus hippocampus. Photo: Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF

i

june 2023
June 2022
June 2021
June 2020
Tháng 6 năm 2015
Tháng 6 năm 2018
Tháng 6 năm 2017
Tháng 7 năm 2016