TRAFFIC Logo

 

Tom Vierus / WWF-US

thông tin tài chính của chúng tôi thông tin tài chính chi tiết

Tom Vierus / WWF-US

i

  English 

tài chính của chúng tôi

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, tổng thu nhập của TRAFFIC International là 8,05 triệu bảng, tăng 66% so với năm trước, đây là kết quả của việc chúng tôi đã tiếp nhận và triển khai thêm nhiều dự án mang lại những tác động tích cực nhất định tới công tác bảo tồn.

Cùng với đó, tổng mức chi cũng tăng lên 7,07 triệu bảng. Trong năm chỉ có 2% thu nhập của chúng tôi là dành cho chi phí gây quỹ - 98% thu nhập được chi cho các hoạt động từ thiện nhằm giải quyết các vấn đề tội phạm về động thực vật hoang dã và buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã.

98%

nguồn thu của chúng tôi được dành cho các mục đích từ thiện

Emma Cooper, Senior Finance Manager

trên 97%Chúng tôi đảm bảo rằng phần lớn nguồn thu chúng tôi nhận được sẽ được đầu tư cho các dự án bảo tồn quan trọng trên toàn thế giới

Emma Cooper, Senior Finance Manager

Báo cáo mới nhất của chúng tôi: Thu chi trong năm 2018

Nguồn thu của chúng tôi

Năm 2018, 46% thu nhập của chúng tôi đến từ các đối tác chiến lược của chúng tôi là IUCN và WWF, cũng như các văn phòng TRAFFIC khác không thuộc tổ chức từ thiện của Anh tại thời điểm đó.

Mặc dù số tiền nhận được trực tiếp từ Chính phủ trong năm chiếm 33% tổng thu nhập, thì các nguồn thu khác mà nhà tài trợ ban đầu là Cơ quan Chính phủ đã tăng lên, chiếm 66% tổng số thu nhập của chúng tôi.

Các khoản chi

98% chi tiêu của chúng tôi trong năm dành cho hoạt động từ thiện, chỉ 2% dung để huy động vốn. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã dành phần lớn số tiền nhận được cho mục tiêu bảo tồn.

Chi phí từ thiện của chúng tôi được chia thành ba nhóm. Khoản chi lớn nhất là chi tiêu cho các dự án giải quyết vấn đề tội phạm và buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã, chiếm 67% tổng mức chi. Chúng tôi cũng thực hiện các dự án tập trung vào thương mại hợp pháp bền vững; chi tiêu cho hợp phần này chiếm 7% chi phí năm 2018 của chúng tôi. Khoản chi còn lại liên quan đến các mảng kết hợp giải quyết tội phạm động thực vật hoang dã, buôn bán bất hợp pháp và mảng thúc đẩy hoạt động buôn bán bền vững, chiếm 25% chi tiêu năm 2018

tài khoản và các báo cáo tài chính thường niên

Hàng năm, theo Luật Từ thiện và Công ty, chúng tôi công bố báo cáo thường niên với đầy đủ đánh giá về tài chính và những thành tựu của năm vừa qua, đồng thời xác định các lĩnh vực trọng tâm trong 12 tháng tới.

Short snouted seahorse Hippocampus hippocampus. Photo: Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF

i

June 2020
Tháng 6 năm 2015
Tháng 6 năm 2018
Tháng 6 năm 2017