TRAFFIC Logo

 

Porbeagle shark Lamna nasus. Photo: naturepl.com / Doug Perrine / WWF

Cá mập Porbeagle Vây ngực

Porbeagle shark Lamna nasus. Photo: naturepl.com / Doug Perrine / WWF

i

NHẬN DẠNG
VÂY NGỰC

  • Vây dài và rộng, đỉnh vây tròn hẹp.
  • Mặt bụng sáng hơn và có màu sẫm chạy suốt phần giữa cũng như dọc theo rìa của gờ trước và gờ sau.
  • Mặt lưng có màu xám đá và rìa trắng rõ chạy dọc mép của Mép vây sau tự do

TÌNH TRẠNG VÀ PHẠM VI

mập Porbeagle Lamna nasus được liệt vào danh sách các loài Sắp nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN và Phụ lục II Công ước CITES.

Thông tin đã được điều chỉnh bởi Abercrombie và Hernandez (năm 2017). Nhận dạng vây cá mập: thực hiện và thực thi Công ước CITES. Abercrombie & Các loài cá.