TRAFFIC Logo

 

Great hammerhead Sphyrna mokarran on the ocean floor near the Bihimi islands, Bahamas, Caribbean. Photo:  Joost van Uffelen / WWF

Cá nhám búa lớn Vây ngực

Great hammerhead Sphyrna mokarran on the ocean floor near the Bihimi islands, Bahamas, Caribbean. Photo: Joost van Uffelen / WWF

i

NHẬN DẠNG
VÂY NGỰC

  • Đỉnh nhọn có màu sẫm.
  • Cong vừa dọc theo gờ sau.

TÌNH TRẠNG VÀ PHẠM VI

Cá nhám búa lớn Sphyrna mokarran được liệt vào danh sách các loài Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN và Phụ lục II Công ước CITES.

Thông tin đã được điều chỉnh bởi Abercrombie và Hernandez (năm 2017). Nhận dạng vây cá mập: thực hiện và thực thi Công ước CITES. Abercrombie & Các loài cá.