TRAFFIC Logo

 

Bowmouth Guitarfish Rhina ancylostoma. Photo:

Cá giống mõm tròn Vây lưng

Bowmouth Guitarfish Rhina ancylostoma. Photo:

i

NHẬN DẠNG
VÂY LƯNG

  • Vây có màu nâu xám đậm kèm theo các chấm trắng.
  • Mép vây sau tự do ngắn và tròn.

TÌNH TRẠNG VÀ PHẠM VI

Cá giống mõm tròn Rhina ancylostoma được liệt vào danh sách các loài Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN và Phụ lục II Công ước CITES.

Thông tin đã được điều chỉnh bởi Jabado R.W (năm 2019). Cá giống & Cá Giống Guitar Khổng lồ. Hướng dẫn nhận dạng loài. Hiệp hội bảo tồn động, thực vật hoang dã.