TRAFFIC Logo

 

Mountain gorilla Gorilla beringei beringei silverback watching through forest, Virunga Mountains © naturepl.com / Andy Rouse / WWF

wildlife trade news reports, seizures, policy, development, conservation

Mountain gorilla Gorilla beringei beringei silverback watching through forest, Virunga Mountains © naturepl.com / Andy Rouse / WWF

i

the latest headlines from the world of wildlife trade

or filter by date:

ปัญหาการลักลอบค้างาช้าง

ปัญหาการลักลอบค้างาช้าง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554   การลักลอบนำเข้างาช้างดิบจากต่างประเทศและการค้าผลิตภัณฑ์งาช้างโดยผิดกฎหมายนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการต่อต้านการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย ประเทศไทยโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์กรทราฟฟิค (TRAFFIC) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ประกอบการค้างาช้าง จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้างาช้างเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนพาณิชย์และบัญชีสำหรับสินค้าประเภทงาช้าง ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการค้าผลิตภัณฑ์งาช้างภายในประเทศ รวมทั้งทักษะในการจำแนกงาช้าง โดยในครั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดประชุม เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งค้าและแกะสลักงาช้างที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ read full story >